BETA

13.05.2015

20:17

דעה: התעשייה הישראלית דואגת יותר לסביבה, גם אם לא סיפרו לכם על זה

תקני איכות האוויר הנדרשים מהמפעלים בארץ הם מהמחמירים ביותר בעולם, כמו גם הטכנולוגיות לצמצום הפליטות לאוויר שנדרשים להתקין; בשנת 2013 השקיעה התעשייה הישראלית כ-3 מיליארד שקלים רק בטיפול בנושאי סביבה • בעקבות סדרת הכתבות "האויבים השקופים": ניר קנטור, ראש אגף סביבה, בטיחות ובריאות בהתאחדות התעשיינים, מבקש להקשיב לא רק למסרים המבולבלים של משרד הבריאות

לפרק השני בסדרת הכתבות "האויבים השקופים"

הצד החיובי אינו בא לידי ביטוי בשיח הציבורי והתקשורתי. נהפוך הוא, בשבועות האחרונים הציבור נחשף דרך התקשורת לאמירות מדאיגות מטעם משרד הבריאות, שהתבררו בהמשך כלא מדויקות

חקיקה מוגברת, לצד תהליכים בשווקים הגלובליים והתחרותיים, הציבו בשנים האחרונות אתגרים גדולים בפני התעשייה הישראלית בכל הקשור להפחתת השפעתה על הסביבה. כחלק מאימוץ הדירקטיבה האירופית על ידי ממשלת ישראל, תקני איכות האוויר הנדרשים מהמפעלים בארץ הם מהמחמירים ביותר בעולם, כמו גם הטכנולוגיות לצמצום הפליטות לאוויר שנדרשים להתקין.


ההתמודדות עם האתגרים באה לידי ביטוי בהקצאת השקעות עתק של התעשיינים להקטנת השפעת הפעילות שלהם על הסביבה, התייעלות אנרגטית ותחזוקת המתקנים הסביבתיים. כך למשל, בשנת 2013 השקיעה התעשייה הישראלית כ-3 מיליארד שקלים בטיפול בנושאי סביבה. סכום דומה הושקע גם בשנת 2012, וככל הנראה ההשקעות אף תגדלנה בשנים הבאות.


כתוצאה מהפעילות האינטנסיבית וההשקעות לטובת צמצום השפעת היצור על הסביבה חל שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים של המפעלים. על פי נתונים אובייקטיבים של מנגנוני הבקרה והפיקוח, הפעילות הסביבתית של התעשייה השתפרה בשנים האחרונות לאין שיעור במגוון תחומים - בהם הפחתת פליטות לאוויר, טיפול בשפכים, שיקום קרקעות, הפחתת זיהומי קרקע, הפחתת סיכונים מחומרים מסוכנים, התייעלות בשימוש במשאבי טבע, התייעלות אנרגטית, הפחתת יצור פסולת ושיפור הטיפול בה.

 

 

 

"רוב הזיהום מגיע מכאן - לאו דווקא מהמפעלים"(GettyImages/אימג'בנק)

 

את התוצאות החיוביות בפעילות המפעלים ניתן לראות בעשרות דוחות שהתעשיינים מספקים לרשויות, חלקם אף באופן וולונטארי, כדי ליצור בראש ובראשונה שקיפות ולחשוף את ההישגים הראויים לציון. נתוני פליטות המזהמים ביום כיפור הינם נתונים מעניינים לעניין זה: על-פי נתונים אלו, המתפרסמים מדי שנה ע"י איגוד ערים חיפה, ביום כיפור ישנה ירידה דרמטית בריכוז המזהמים באוויר, וזאת למרות שהתעשייה פועלת כסדרה במהלך החג. המשמעות של כך הינה שהתחבורה מהווה כיום גורם מרכזי בזיהום האוויר במפרץ חיפה.

 

אולם, הצד החיובי אינו בא לידי ביטוי במסגרת השיח הציבורי והתקשורתי. נהפוך הוא, בשבועות האחרונים הציבור נחשף דרך התקשורת לאמירות מדאיגות מטעם משרד הבריאות. אמירות אלו התבררו מאוחר יותר כלא מדויקות, אולם הגבירו את אי הוודאות ובשל כך את החשש הלגיטימי של הציבור.

זכות הציבור לקבל מידע אמין, מבוסס ומקיף

זכות הציבור לדעת, על כך אין עוררין. עם זאת, מידע זה חייב להיות מידע אמין, מבוסס ומקיף. בשל כך, נדרשת כעת פעילות מסודרת של הממשלה להעמקת המידע והידע באשר לפליטות במפרץ חיפה ודרכי ההתמודדות עימן.

 

התעשייה הישראלית מהווה את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של המשק הישראלי, ומייצרת תעסוקה, הן במישרין והן בעקיפין, לאלפי משפחות בישראל. מוצריה משמשים אותנו מדי יום לתחבורה, חקלאות, תשתיות צריכה ביתית ולצרכי פעילות צה"ל. כדי להבטיח תעשייה יציבה ומובילה גם בתחום הסביבתי, רצוי כי גופי הממשלה יגלו אחריות בפרסום מידע אובייקטיבי ומדויק אודות פעילות המפעלים לציבור, ובמקביל יציגו את התמונה המלאה הכוללת שיפור במכלול הפרמטרים הסביבתיים. מדובר בצעד חשוב שיחזק את אמון הציבור בתעשייה הישראלית, ושממנו כולנו נצא נשכרים.


הכותב הוא ראש אגף סביבה, בריאות ובטיחות בהתאחדות התעשיינים