BETA

14.05.2018

11:26

 נדלן
נדלן,
רויטרס

האוצר: 9,100 דירות נרכשו במרץ; זינוק ברכישות של זוגות צעירים

נתוני הכלכלן הראשי: 8,200 דירות נמכרו במחירי שוק ועוד כ-860 במסגרת מחיר למשתכן • משקל המשקיעים עדיין בשפל - 13% • כמה דירות רכשו משפרי הדיור?

בחודש מרץ 2018 נרכשו בישראל 9,100 דירות, מהן כ-8,200 במחירי שוק ועוד כ-860 במסגרת מחיר למשתכן, כך עולה מסקירה של הכלכלן הראשי באוצר לענף המגורים בחודש מרץ. אחרי חודשים רבים של ירידה בכמות העסקאות, בהשוואה לחודש הקודם, פברואר 2018, מדובר בעלייה של 14% בכמות העסקאות. בהשוואה לחודש מרץ אשתקד מדובר בירידה של 6%.

 

הגידול בסך כמות העסקאות התבטא גם בפלח דירות חדשות וגם בדירות יד שנייה. באוצר טוענים כי "תרמו" לגידול בעסקאות בדירות יד שנייה מכירות מוגברות של דירות ע"י משקיעים.

 

מבחינת דירות חדשות, בחודש מארס נמכרו 2,800 דירות. לעומת החודש הקודם מדובר בעלייה של 1,000 דירות! חדשות שנמכרו, ולעומת מרץ 2017 מדובר בירידה של 6%.

 

האוצר מוסר עוד, כי אזורי הפריפריה בולטים במגמת הירידה במספר העסקאות בדירות חדשות "במחירי שוק" בהשוואה למרץ אשתקד. מנגד, באזור ירושלים בו בפברואר נרשמה רמה נמוכה מאוד של כמות עסקאות, נרשמה עלייה חדה במכירת דירות חדשות "במחירי שוק" הן בהשוואה לחודש הקודם והן בהשוואה למרץ אשתקד. עוד מדווח האוצר, כי גידול משמעותי ברכישת דירות חדשות "במחירי שוק" נרשם גם באזורי רחובות והמרכז, אם כי עדיין מדובר ברמת מכירות נמוכה בהשוואה לשנים קודמות.

 

זינוק ברכישות זוגות צעירים ומשפרי הדיור

 

הזוגות הצעירים רכשו בחודש מרץ 4,700 דירות, מהן כ-3,800 במחירי שוק. מדובר בגידול של 14% בהשוואה לחודש הקודם ברכישות הזוגות הצעירים "במחירי שוק" וגידול של 11% בהשוואה למרץ אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול ברכישות הזוגות הצעירים "במחירי שוק" מתרכז בעיקר באזורי ירושלים ורחובות. חלק מהגידול באזור זה מוסבר במכירות של משקיעים לזוגות הצעירים – 50% מהדירות באזור ירושלים שמכרו משקיעים, נקנו ע"י זוגות צעירים.

 

משפרי הדיור רכשו בחודש מרץ 3,200 דירות, זינוק של 17% לעומת החודש הקודם וירידה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יותר ממחצית הגידול ביחס לפברואר התרכז באזורי המרכז ורחובות, אם כי באזור רחובות עדיין מדובר ברמה נמוכה של רכישות. מנגד, אזור המרכז הינו האזור היחידי בו רמת הרכישות של משפרי הדיור במרץ גבוהה גם בהשוואה למרץ אשתקד (בשיעור של 9%).

 

ניתוח הממצאים מלמד כי הגידול ברכישות משפרי הדיור באזור המרכז התרכז בפלח השוק של הדירות החדשות, בעיקר בערים חולון וגבעת שמואל. בולטת העובדה כי בחולון הגידול ברכישות משפרי הדיור חל במקביל לירידה של 5% במחירי הדירות הנרכשות (ירידה זו עשויה להיות מושפעת לפחות בחלקה משינוי ב"איכות" הדירות הנרכשות, כפי שטוען האוצר).

 

באופן כללי נמצא כי משפרי הדיור באזור המרכז מפחיתים באופן יחסי את רכישותיהם בערים היקרות יותר באזור זה. יוצאת מן הכלל במובן זה היא ראש העין, בה נרשמה ירידה ברכישות משפרי הדיור, חרף היותה מאופיינת ברמות המחירים הנמוכות ביותר מבין ערי המרכז הבולטות. יתכן וירידה זו ברכישות נובעת לפחות בחלקה מהעובדה שבעיר זו נפתחו הגרלות במסגרת "מחיר למשתכן" גם למי שהינם משפרי דיור.

 

רכישות המשקיעים עדיין בשפל

 

עוד עולה מהסקירה, כי משקל רכישות המשקיעים מסך הרכישות נותר בשפל של 13%, בדומה לחודש הקודם ונמוך בשש נקודות אחוז בהשוואה למרץ אשתקד. במרץ 2018 משקיעים רכשו 1,200 דירות, לעומת 1,500 במרץ 2017 ו-1,100 דירות בפברואר 2018. כרבע מהדירות שרכשו המשקיעים בחודש מרץ נרכשו ע"י מי שהינם "מרובי נכסים" (בעלי שלוש דירות לפחות), בדומה לשיעורם במרץ אשתקד.

 

מכירות המשקיעים במרץ רשמו ירידה של 17% בהשוואה למרץ אשתקד, אך בהשוואה לפברואר האחרון נרשם גידול משמעותי של 15% במכירות המשקיעים, המקיף את כל האזורים למעט ב"ש והמרכז. גידול חריג במכירות המשקיעים נרשם באזור נתניה, רעננה והוד השרון. 40% מהדירות שמכרו משקיעים במרץ נמכרו למשפרי דיור.

 

האוצר טוען כי הגידול במכירות המשקיעים בחודש מרץ בהשוואה לחודש הקודם והתצייבות רכישות המשקיעים על רמה נמוכה של בין 1.1-1.2 אלף דירות, הביאו להעמקת הירידה ב"מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים. ירידתו של מלאי זה בחודש מרץ הסתכמה ב-720 דירות, הרמה הגבוהה ביותר של דירות שנגרעו מ"מלאי" זה מאז ינואר 2017, אשר בו נרשמה רמת שיא של מכירות משקיעים, על רקע כניסתו הצפויה לתוקף (באותה עת) של חוק "מס דירה שלישית".

 

האוצר מכליל גם בסקירה הזו את תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל במסגרת "מחיר למשתכן"), שעמד בחודש מרץ על סך של 4.7 מיליארד שקל, גידול של 5% בהשוואה לחודש הקודם וגידול של 12% בהשוואה למרץ אשתקד. זאת, על רקע הגידול במכירת דירות במסגרת "מחיר למשתכן" (במרץ אשתקד נמכרו 270 דירות בלבד במסגרת "מחיר למשתכן", לעומת 858 במרץ האחרון).